GDPR

 

I.

Základné ustanovenia

 1. právcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Geobunky s.r.o IČO 51 630 524 so sídlom 9. mája 2142/16 Brezno, 977 03. Zapísaná ako GEOBUNKY.SK s.r.o v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 34000/S
 2. / Zapísaný/á v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Brezno. (ďalej len: „správca“).
 3. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: 9. mája 16, 977 03 Brezno

E-mail: info@geobunky.sk

Telefón: +421 911 070 103

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, geografické údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 2. Meno a priezvisko / Názov firmy
 3. Poštová adresa
 4. IČO
 5. DIČ
 6. IČ DPH
 7. E-mailová adresa
 8. Telefón

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 2. splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 3. Účelom spracovania osobných údajov je
 4. vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 5. plnenie právnych povinností voči štátu,
 6. Zo strany správcu nedochádza  k automatickému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 2. podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 3. zaisťujúce služby prevádzkovanie stránky (Geobunky.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním stránky
 4. zaisťujúce marketingové služby.
 5. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 2. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 4. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 5. právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 6. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 7. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v č. III týchto podmienok. [10] 
 8. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

© 2018 GEOBUNKY.SK